Welkom op de website van de Arboretumkerk

De kerk aan de Arboretumlaan in Wageningen, bekend als Arboretumkerk Vrijzinnig Op Weg, is het vrijzinnige huis voor mensen met uiteenlopende achtergrond. Vanwege de corona maatregelen zijn 50 mensen in de kerk toegestaan. Opgave via het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie vindt u hier.

De vieringen zijn digitaal te beluisteren via Youtube. Klik op LUISTEREN voor de Youtube kerkradio en op LEZEN om de liturgie te bekijken.

 

Zondag 28 november:   Luisteren     Lezen  

 

Bericht

Stichting steunfonds Cuperus-Dufour

Algemene gegevens

 

ANBI naam: Stichting steunfonds Cuperus-Dufour

Postadres: Staringlaan 66, 3906 WJ  Veenendaal

Telefoon: 0318-552688

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RSIN: 816435133

KvK: 40119720

Bankrekening: NL30 TRIO 0197 9323 63

Download hier: Standaard ANBI publicatie boekjaar 2020

 

De Stichting steunfonds Cuperus-Dufour (verder aangeduid als Steunfonds CD) is ontstaan uit de juridische fusie van stichting Het Fonds Cuperus en stichting  Dufourfonds op 29 december 2014.

 

Doelstelling 

Het Steunfonds CD heeft de volgende doelstellingen (artikel 2 van de statuten):

a. Het beheren en versterken van fondsen tot meerdere zekerheidstelling van het in stand houden en het onderhoud van de inventaris en de gebouwen van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en omstreken te Wageningen;

b. Het beheren en versterken van fondsen tot meerdere zekerheidstelling van het honorarium en de pensioenpremies van de eigen predikant van de Doopsgezinde Gemeente voor Wageningen en omstreken te Wageningen.

 

Het Steunfonds CD tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanvaarden van schenkingen, legaten en erfstellingen.

 

Inmiddels is de Doopsgezinde Gemeente Wageningen een samenwerkingsverband aangegaan met de Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen, wat heeft geleid tot de oprichting van stichting Arboretumkerk, Vrijzinnig op weg (verder aangeduid als Arboretumkerk). Overeenkomsten worden daarom nu gesloten met de Arboretumkerk i.p.v. met de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en omstreken.

 

Bestuur

- Arjen Schots, voorzitter

- Bram Schimmel, penningmeester

- Menno Vinke, secretaris

- Jantine van de Watering-Geesink, algemeen bestuurslid

- Jan Joost Kessler, algemeen bestuurslid vanuit kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Wageningen en omstreken

 

Het Steunfonds CD heeft geen personeel en geen Raad van Toezicht.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, conform artikel 4 lid 5 van de statuten.

 

Beleid

Het Steunfonds CD kan o.b.v de in de statuten geformuleerde doelstellingen middelen ter beschikking stellen aan de Stichting voor de volgende doelen:

 

1. onderhoud gebouw en inventaris.

2. honorarium en pensioen predikant.

 

Het Steunfonds CD is een vermogensfonds en doet geen actieve fondswerving, om te voorkomen dat de fondswerving t.b.v. de Arboretumkerk zelf negatief wordt beïnvloed.

 

In het onderstaande zijn uitgangspunten voor het beleid weergegeven en is aangegeven hoe het bestuur van de Arboretumkerk een aanvraag kan doen om geld in te zetten voor bovengenoemde doelen.

 

Uitgangspunten:

 

Om  de doelen op een duurzame wijze te bereiken hanteert het bestuur van het Steunfonds CD het volgende beleid:

1. Het stamvermogen blijft intact en groeit jaarlijks zo mogelijk mee met de inflatie. Ontvangen schenkingen, legaten etc. worden aan het stamvermogen toegevoegd. 

 

2. Het vermogen van de stichting steunfonds CD wordt verdeeld over verschillende beleggingsvormen, waarbij de volgende limieten gelden: 

 ·       minimaal 15% en maximaal 30% in obligaties,

 ·       minimaal 50% en maximaal 70% in aandelen,

 ·       maximaal 25% in alternatives en

 

Daarnaast wordt circa 10% tot 20% liquide op een betaal- of spaarrekening aangehouden.

 

3. In de jaarrekening wordt het vermogen onderverdeeld in de volgende vermogensbestanddelen:

- het stamvermogen

- de herwaarderingsreserve

- het vrij beschikbaar vermogen

De herwaarderingsreserve is een reservering t.b.v. het opvangen van koersdalingen van het belegde vermogen. De herwaarderingsreserve wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening vastgesteld; daarbij wordt rekening gehouden met de koersstijging of -daling in het voorgaande jaar. Maximaal 25% van het belegde vermogen wordt als herwaarderingsreserve aangehouden. 

 

4. De Arboretumkerk wordt financieel ondersteund, waarbij in acht wordt genomen dat het bestuur van de Arboretumkerk verantwoordelijk is voor de aanstelling van de predikant en voor het onderhoud van het gebouw. Het Steunfonds CD faciliteert slechts de financiële kant en laat zich niet in met het beleid, de planning, uitvoering etc. 

 

5. Het bestuur van het steunfonds wil het vermogen actief inzetten, zeker t.b.v. onderhoud van het gebouw.

 

Het bestuur van het Steunfonds CD stelt uitsluitend geld beschikbaar na een verzoek daartoe vanuit het bestuur van de Arboretumkerk. De aanvraag dient een concreet doel aan te geven. Het bestuur van het Steunfonds CD is dus voor wat betreft bijv. het onderhoud van de Arboretumkerk niet initiërend, maar ondersteunt zo mogelijk de financiële kant daarvan.

 

 

Vormen van financiële ondersteuning:

 

Voor de financiële ondersteuning van de Arboretumkerk worden de hieronder vermelde mogelijkheden onderscheiden. Uit deze mogelijkheden wordt in overleg tussen de besturen van het Steunfonds CD en Arboretumkerk gekozen:

 

1. Schenking van reeds ontvangen opbrengsten uit vermogen

Als de opbrengst vanuit het vermogen hoger is dan nodig om de inflatie bij te houden, dan kan het deel van de opbrengst dat de inflatie overstijgt worden geschonken. De opbrengst omvat de ontvangen rente (voor zover deze hoger is dan de inflatie) en dividend. De koerswinst valt binnen het rendement voor zover dat als een structurele koerswinst kan worden beschouwd, dit ter beoordeling aan het bestuur.

 

2. Lening:

Het Steunfonds CD leent (renteloos) geld aan de Arboretumkerk voor bijv. groot onderhoud met de afspraak dat dit geld wordt terugbetaald door de Arboretumkerk in een afgesproken periode.

 

3. Schenking vanuit vermogen: 

Het Steunfonds CD stelt geld beschikbaar vanuit het vermogen voor bijv. groot onderhoud en zorgt zelf voor aanvulling daarvan vanuit de vermogensopbrengst, door het verkrijgen van donaties en legaten, etc.. De mogelijkheden om een schenking te doen vanuit de opbrengsten van het vermogen zijn dan tijdelijk zeer beperkt, omdat het vermogen eerst weer op peil moet worden gebracht. 

 

Er kan ook voor een mengvorm van bovenstaande mogelijkheden worden gekozen. In bijzondere gevallen (bijv. in noodsituaties) kan het bestuur van het bovenstaande afwijken. 

 

Ten aanzien van de genoemde doelen geldt als uitgangspunt dat:

1. Voor onderhoud gebouw en inventaris alle hiervoor genoemde manieren van financiering in aanmerking komen.

2. Voor honorarium en pensioen predikant worden in principe alleen schenkingen vanuit het vrij beschikbaar vermogen gedaan.

 

  

Verslag uitgevoerde activiteiten 2020

 

In 2020 is conform het verzoek vanuit het bestuur van de Arboretumkerk van eind 2019 aan de Arboretumkerk een bijdrage van € 10.000 overgemaakt t.b.v. de vervanging van de geluidsinstallatie in de Arboretumkerk. Deze aanvraag was eind 2019 al door het bestuur van het Steunfonds CD behandeld en goedgekeurd.

 

Verder is besloten om in de jaarrekening een herwaarderingsreserve te introduceren. We krijgen daardoor een beter inzicht in het deel van het vermogen dat beschikbaar is voor steun aan de Arboretumkerk, omdat  koersschommelingen op de beurs grotendeels kunnen worden opgevangen door de herwaarderingsreserve. Onder het kopje Uitgangspunten eerder in dit document is dit al doorgevoerd. 

 

 

Financiële verantwoording

 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de Stichting Menno Fund, de beleggingsinstelling voor doopsgezinde gemeenten en instellingen, gevestigd in Amsterdam.

Bij het ontstaan eind 2014 had het Steunfonds CD een vermogen van ruim € 290.000. Dat bestond uit een geschat stamvermogen van € 240.000, en een niet nader gespecificeerd bedrag als reserve en als vrij beschikbaar bedrag.

 

Per eind 2020 was het totale vermogen ca. € 317.000. Het is als volgt opgebouwd:

1. Stamvermogen: circa € 265.000. 

2. Herwaarderingsreserve: circa € 33.000.

3. Vrij beschikbaar vermogen: circa € 19.000.

 

De Stichting steunfonds Cuperus-Dufour is een vermogensfonds. De stichting werft niet actief geld en goederen, en het vermogen en de opbrengst daarvan wordt uitsluitend besteed aan de doelstelling van de stichting. Daarom hoeft geen balans te worden gepubliceerd, en worden hier uitsluitend de baten en lasten vermeld. 

 

 

baten en lasten

 

 

2020

2019

 INKOMSTEN

 

 

 rendement beleggingen

€ 0

€ 3.673

koerswinst beleggingen (gerealiseerd)

€ 0

€ 19.246

koerswinst beleggingen (niet gerealiseerd)

€ 8.949

€ 9.507

 bijdragen / donaties

€ 525

€ 435

 totaal inkomsten

€ 9.474

€ 32.861

 UITGAVEN

 

 

 beheerkosten vermogen

€ 0

€ 1.333

 overige kosten

€ 150

€ 108

 bijdrage aan Arboretumkerk / DG

€ 10.000

€ 5.000

 totaal uitgaven

€ 10.150

€ 6.441

 

toelichting baten en lasten

De post rendement beleggingen omvat zowel het ontvangen dividend op beleggingen, als de ontvangen rente op de spaarrekening.

De post koerswinst beleggingen (gerealiseerd) is in 2020 € 0 omdat er geen beleggingen zijn verkocht. 

De post koerswinst beleggingen (niet gerealiseerd) is het verschil tussen de actuele waarde per 1 januari 2020 en die per 1 januari 2021. 

De post overige kosten omvat vooral de bankkosten t.b.v. de rekening courant bij de Triodos bank. 

De hoogte van de post bijdrage aan Arboretumkerk / DG fluctueert van jaar tot jaar en wordt bepaald door de vraag vanuit de Arboretumkerk en de beslissing van het bestuur van het Steunfonds CD daarover. 

 

 

voorgenomen bestedingen

In 2021 zijn de overige kosten naar verwachting weer ca € 100 tot € 200. 

Het Steunfonds CD zal in 2021 een bijdrage leveren van € 7.000 aan de Arboretumkerk als bijdrage aan het traktement van de predikant. Deze bijdrage is nodig omdat inkomsten wegvallen als gevolg van de corona pandemie. 

 

 

+